Vision

För att skapa en riktigt bra skola, en skola i världsklass, behöver vi en tydlig vision att sträva mot. Att vi aldrig når fram till vår vision gör ingenting, själva poängen med en vision är just att man sträcker sig efter den. Eftersom vi hela tiden samlar nya erfarenheter och kommer på nya idéer på vägen, kan man därför säga att en bra vision alltid ligger ett antal år framåt i tiden.

Det här är Bromstensskolans vision, bilden vi ser av den skola vi vill vara när vi tittar i framtidskikaren. Den är rätt lång, men väl värd att läsa om man vill förstå var vi är på väg.

Om du hellre vill läsa visionen på papper, kan du ladda ner en utskrivningsbar version här.

Guldkantade studieresultat

Alla elever uppnår de grundläggande målen, men vi lyckas också hjälpa eleverna att nå de mål som de har potential för. Oavsett vilka framtidsplaner eleverna har, gör pedagogerna sitt yttersta för att locka fram elevernas talanger. Vi ska inspirera alla elever att nå så långt som möjligt. Astronauter, stadsministrar, rockstjärnor och nobelpristagare - alla ska de komma ihåg Bromstensskolan som den plats där de fick blomma ut, där de blev utmanade och uppmuntrade att pröva sina vingar.

Vi har mycket höga betyg på skolan, men både elever och lärare förstår att betyget bara är en liten del av studieresultatet. Viktigare än betygen är de kunskaper eleverna faktiskt erövrat och bär med sig i fortsatta studier och yrken.

Elever som kommit särskilt långt i sin utveckling medverkar i undervisningen genom att lära klasskamrater eller elever i yngre årskurser. Eleverna får utveckla sin empati och sina sociala förmågor när de hjälper andra, men de blir också mycket säkrare kunskapsmässigt när de får befästa sina färdigheter genom att förklara svåra saker för andra.

Resultaten, hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt och socialt, är heliga. De är viktigast av allt på skolan och allt arbete pedagogerna gör har en tydlig koppling till att öka elevernas förmågor. Lärare rättar och bedömer viktiga prov och uppgifter gemensamt, både för att säkerställa en rättvis bedömning, men också för att utveckla sin samsyn på vad som är viktigt. Vi samlar in och sammanställer många olika testresultat och bedömningar för alla elever så att vi noggrant kan följa deras utveckling och ge dem rätt stöd.

Varje år delar vi ut stipendier till elever med anmärkningsvärt goda resultat. Vi driver normen bland eleverna att det är beundransvärt att vara ambitiös och att man alltid gör sitt allra bästa. Det finns även utmärkelser för elever som gjort stora ansträngningar, som under kort tid gjort stora förbättringar av sina resultat, eftersom vi vill ge elever en extra morot att jobba ikapp sina resultat.

Allra senaste pedagogiken

De senaste tio åren har man gjort enorma framsteg i forskningen runt pedagogik. På Bromstensskolan håller vi oss väl informerade om de senaste rönen inom forskningen, så att vi bygger vår verksamhet på vad man vet fungerar bäst, vi följer inte gamla rutiner av gammal vana. Några av våra vägledande pedagogiska principer är

  • Vi lär oss lika mycket, ibland mer, av våra misstag och är därför orädda att pröva nya lösningar i stort och smått. Bakom varje lyckad uppfinning, ligger ofta hundra misslyckade försök - vi vill lära våra elever att våga pröva och våga misslyckas.
  • Skolan och fritids har samma läroplan och i grunden samma uppdrag. Genom ett nära och starkt samarbete mellan pedagogerna på fritids och i klasserna väver vi ihop skoldagen till ett samlat lärande där skola och fritids förstärker varandra.
  • Eleverna får tydlig återkoppling från lärare och kamrater om hur de kan utveckla och förbättra sina arbeten. Eleverna gör också egna självskattningar av sina förmågor, utifrån tydliga bedömningskriterier. När alla tydligt kan se vad som är nästa utvecklingsmål, är det också lättare att nå nästa kunskapsnivå.
  • Man lär sig mest av det man gör på riktigt, därför gör vi undervisningen mer konkret och praktisk och mindre abstrakt och teoretisk. Istället för att prata om hur man gör en tidning eller hur grönsaker växer, så gör vi en egen tidning och planterar våra egna tomater.
  • Lärarna pratar inte så mycket om sin undervisning, utan koncentrerar sig istället på elevernas inlärning. De försöker hela tiden hitta olika sätt att få eleverna att lära sig mer och har olika sätt att följa upp och samla bevis på att detta verkligen sker.
  • Barn med svårigheter lär sig ofta mer tillsammans med andra. Därför strävar vi alltid efter att inkludera alla barn i våra ordinarie klasser och fritids och skapa inlärningssituationer där barn kan lära av varandra.
  • När eleverna på allvar förstår att de själva är nyckeln till sitt lärande, skjuter deras kunskapsutveckling fart. Vi tränar ständigt eleverna i att ta ett allt större ansvar för sina resultat. Man leder sitt utvecklingssamtal, deltar i planering och utvärdering av arbetsområden och får ett allt större ansvar för aktiviteter på skolan.

Relationer med mycket hjärta 

Parallellt med strävan att utveckla elevernas kunskaper löper utvecklingen av deras sociala förmågor. Det handlar inte bara om att få en varmare värld med mer respekt, empati och global känsla för rättvisa - vi ser redan idag att den emotionella kompetensen har ett allt högre värde när man söker olika typer av jobb eller utbildningar.

Ett tillåtande klimat präglar skolan där barn och vuxna bejakar olikheter och nytänkande, där ömsesidig omtanke och förtroende råder mellan alla på skolan. Skolans personal ser och möter alla elever på skolan med positiva förväntningar och uppträder som föredömliga, vuxna förebilder i alla sammanhang. De vuxna på skolan pratar ibland om värdegrund med eleverna, men det viktiga är att de visar i praktisk handling hela skoldagen att de lever som man lär.

Mobbning eller kränkningar tillhör ovanligheterna, särskilt eftersom eleverna fokuserar så mycket på sitt eget lärande. Vi har en tydligt stegrad plan för hur vi arbetar för att i varje ny årskurs utveckla elevernas sociala förmågor. Om någon elev mobbas eller uppträder kränkande är vi snabba att reagera och har tydliga processer med åtgärder.

Fritids och fritidsklubb har en nyckelroll i det sociala arbetet med ett tydligt uppdrag att utveckla elevernas mjukare förmågor. På förmiddagarna, när pedagogerna från fritids arbetar i klasserna, har man ett särskilt fokus på elevernas sociala utveckling, både enskilt och i grupp i olika elevgrupper och på eftermiddagarna fortsätter detta arbete som en viktig del av fritidsverksamheten.

Vi genomför regelbundet särskilda temaveckor där eleverna får nya, utmanande och allt svårare uppgifter att lösa sociala dilemman, både hemma och i skolan. Vi har inga regelbundna lektioner i livskunskap, stegvis eller annan socioemotionell träning, men alla pedagoger är väl förtrogna med dessa verktyg och kan använda olika övningar i undervisningen när det passar.

Glödande engagemang

Pedagoger och annan personal på skolan är fulla av energi och älskar sitt jobb. Eftersom våra praktiska rutiner fungerar så väl kan de koncentrera sig på sitt huvuduppdrag, oavsett om de arbetar som pedagoger eller i köket.

Alla som arbetar på skolan strävar mot våra gemensamma mål och vår gemensamma vision. Vi har ett väl fungerande och sammansvetsat team som har lätt att samarbeta med varandra. Våra olikheter komplettera varandra och vi får därför en stark laguppställning som tillsammans kan utföra stordåd med eleverna.

Alla har, i arbetet med barnen, på ett eller annat sätt ett ledande uppdrag och därför lägger vi stort fokus på att utveckla ledaregenskaperna hos alla som arbetar på skolan. Kompetensutveckling sker ibland genom kurser, men framför allt genom att ge konkreta uppdrag som medarbetarna kan växa med, om man ska utvecklas måste man få utmaningar, få pröva sådant man inte gjort förut.

Medarbetarna känner att de har stor förtroende och stora friheter, men är också mycket förtrogna med skolans och stadens övergripande mål och att de som tjänstemän måste genomföra sitt uppdrag. Trots uppdragets alla svårigheter längtar man till sitt jobb där man får vara med och påverka framtiden genom det man gör med eleverna.

Vältrimmad lärande organisation

Vi har ett kvalitetssystem i världsklass, med tydliga rutiner och stödsystem, vilket gör att vi får tid över till det som är viktigt i skolan: Eleverna och den pedagogiska verksamheten. Vi utvär-derar ofta våra rutiner och arbetssätt, så att vi hela tiden kan förbättra dem, göra dem ännu mer effektiva.

Vi värnar om vår knappa tid och använder den till det som ger bäst resultat, vi minskar eller undviker arbete och aktiviteter som vi inte tror ger tillräckligt goda effekter. Vi använder de bästa IT-verktygen vi kan hitta för att stödja vår verksamhet, både pedagogiskt och administrativt och när vi inte hittar en bra lösning medverkar vi till att en sådan tas fram.

Vi söker ofta återkoppling, samlar statistik och önskemål via enkäter för att få bra underlag för välgrundade beslut. Vi har tydliga rutiner runt våra frågor, så att vi får många svar och snabbt kan sammanställa, analysera och dela med oss av våra lärdomar till alla intresserade. Vi samarbetar med forskare och institutioner genom att delta i mer omfattande undersökningar, men också för att lära oss hur vi själva ställer bättre frågor.

Vi organiserar gemensamma utbildnings- och utvecklingsdagar för pedagogerna i de närmaste skolorna där vi utbyter erfarenheter, knyter informella band för att kunna hjälpa varandra vid akuta problem. Vi gör studiebesök på andra skolor, inte bara i närområdet, och håller alltid ögonen öppna för nya idéer och lösningar som vi skulle kunna använda på vår egen skola. När vi jämför oss med andra, tittar vi på de allra bästa i Stockholm, Sverige och världen. Både för att jämföra oss med det bästa vi kan hitta, men också för att få inspiration till hur vi kan utveckla vår skola.

Delaktighet och skolanda

Eleverna och föräldrarna känner att det här är deras skola, att de på riktigt får delta i skolans utveckling, att de verkligen är med och påverkar. Man är stolt när man pratar om sin skola och ser sig alltid som en positiv ambassadör när man pratar med andra om skolan.

Elevrådet har en stark ställning på skolan med egen budget och mycket mandat. I elevrådet tar man ibland upp mindre, praktiska frågor, men fokus ligger på det viktiga i skolan: Undervisningen och hur vi kan förbättra den. En aktiv föräldraförening har regelbundna möten med oss i skolan där vi utbyter önskemål och erbjuder varandra olika typer av stöd.

Vi gör många saker tillsammans med alla klasser för att bygga känslan av samhörighet. Vi ger de äldre eleverna uppdrag där de hjälper de yngre och fungerar som positiva förebilder. De yngre eleverna får tidigt veta att deras tid kommer när de förväntas leda andra på skolan. Vi visar ofta upp för andra vad vi gör på skolan. Både i klasserna och på fritids uppmuntrar vi eleverna att framträda både med estetiska program, som teater och musik, men också mer akademiska evenemang som elevledda föreläsningar eller webb-TV.

Alla klasser har en egen bloggsida där de samlar klassens arbete. En IT-pedagog på skolan stödjer lärarna i deras arbete och driver utvecklingen av nya digitala lösningar. Vår viktigaste kanal utåt är den digitala, där vi försöker presentera allt vi är riktigt stolta över.

Vi har olika arbetsgrupper bland eleverna på skolan där de får utveckla sina speciella talanger intressen. Arbetsgrupperna varierar mellan olika år, allt efter elevernas önskemål, men några grupper har etablerat sig stadigt på skolan, som till exempel skoltidningsgruppen, miljögruppen, matrådet, besöksvärdarna, idrottsklubben och IT-gruppen.

Världsmedborgare

Olika kulturer berikar oss, ger nya intryck, och skapar samhörighet och solidaritet med andra människor på jorden. Den värld våra barn växer upp i är global på ett helt annat sätt än när vi vuxna var små. De största problem vi har framför oss är globala och därför måste också lösningarna vara det.

Vi låter eleverna som har rötter i andra kulturer hjälpa oss andra att vidga våra vyer. I undervisningen försöker vi knyta an till globala frågor och tar hjälp av eleverna för att få fler vinklar på knepiga frågor.

Vi bjuder in föräldrar och släktingar att delta i undervisningen och ge sina perspektiv på utvecklingen i världen. Vi utnyttjar det faktum att vi har många nationaliteter på skolan och knyter genom elevernas familjer direkta kontakter med personer och organisationer i andra länder och kulturer.

Vi ordnar återkommande temaveckor för olika kulturer, där alla kommer världen närmare. Vi skapar starka kopplingar till skolor i andra delar av världen - varje klass på skolan har en vänklass någonstans i världen.

Genuint miljöarbete

Vårt miljöarbete på skolan genomsyrar allt vi gör. Pappersinsamling, kompostering, sänkt elförbrukning och återvinning av returmaterial är bara ett första litet steg. Det viktiga är att på allvar göra eleverna aktivt medvetna om sin roll i en hållbar miljöutveckling, där vi inte tär på jordens ändliga resurser.

Vi lär eleverna att återbruka, att göra om gamla, kanske trasiga, föremål till funktionella nya saker. Istället för att köpa nytt, renoverar vi möbler, lagar tekniska prylar, samlar in det som föräldrarna tänkt kasta och använder det i undervisningen eller praktiskt på skolan. När eleverna medverkar till att bygga upp vår skolmiljö, minskar också slitaget och eleverna är mer rädda om alla saker i sin skola.

Vi kombinerar vårt miljöarbete med det estetiska och rationella arbetet på skolan. Eleverna får medverka till att utveckla våra pedagogiska miljöer, korridorer och gemensamma utrymmen så att de blir både vackra och funktionella. Vi ordnar tävlingar och priser för de som har det finast i sitt klassrum eller ute bland ytterkläderna. Vi låter klasserna få bli fadder åt var sin toalett som de först designar som de vill och sedan fortsätter att göra allt finare.E

särskild grupp arbetar med skolgården, hur vi får den finare, mer användbar, men också hur vi kan odla egna grönsaker och blommor. Varje klass har en liten odlingsbar plätt där vi både experimenterar och lär oss mer om hur saker växer.

Ett återkommande projekt i vår teknikundervisning är att tänka ut nya, kluriga mekanismer, göra ritningar och sedan bygga ut vår snöbollsmaskin som vi har på skolgården. När vintern kommer är det här det enda stället på skolgården där man får kasta snöboll och den har då fullt av mojänger och molijocker som man kan kasta på. Lampor tänds, visslor visslar, raketer skjuts iväg, webbkameror startas när man lyckas träffa måltavlorna i rätt ordning. När vi leder eleverna in i miljöarbetet, får det gärna vara roligt.

Gränslös kreativitet och uppfinningsrikedom

Grunden för allt verkligt lärande är nyfikenhet, att vilja veta hur något fungerar och kanske sedan utveckla det vidare. I en värld där det är så lätt att bli passiv konsument, gör vi vad vi kan för att utmana eleverna att skapa själva, att utveckla sin kreativitet inom alla områden.

På Bromstensskolan lär vi oss, vuxna och elever, att gilla problem och svårigheter, eftersom de hjälper oss att växa och utvecklas. När ett problem uppstår möter vi det aktivt och rationellt, vi analyserar vad det handlar om och tar fram konkreta förslag till lösningar. Vid mer omfattande svårigheter måste vi ibland göra en handlingsplan med tidssatta och ansvarsfördelade uppgifter och aktiviteter. Vi är särskilt noga med att följa upp aktiviteter, där vi är osäkra på effekterna, även om vi rutinmässigt följer upp alla våra planer.

Varje månad presenterar rektor ett problem som klasserna tävlar om att lösa på bästa sätt. I början är problemen relativt lätta och ger mest en träning i själva metodiken att lösa problem, senare blir problemen verkliga och komplicerade, till slut blir de kanske olösliga eller i alla fall nagelbitande utmanande.

En gång varje termin ordnar eleverna en problemlösardag, där vi på förmiddagen försöker hitta bra lösningar till skolans egna svårigheter. På eftermiddagen bjuder vi in föräldrar och allmänheten i Bromsten för att hjälpa till att lösa deras problem. Gästerna får träffa grupper av elever, presentera sina dilemman och får sedan olika förslag på hur de kan lösa dem.

Vi har en uppfinnargrupp med listiga elever på skolan som både hjälper till att lösa praktiska problem på skolan, men som också representerar oss när vi medverkar i entreprenöriella sammanhang utanför skolan.

Lyriska föräldrar

Vi har ett starkt förtroende hos elever och föräldrar. Även om vi inte alltid gör rätt, litar man på vår förmåga att alltid försöka lösa svårigheter och problem på ett positivt sätt. Alla föräldrar tycker att de blir professionellt bemötta och att vi alltid gör vad vi kan för att hjälpa deras barn i skolan.

Vår ambition är att överträffa förväntningarna hos elever och föräldrar. Vi kan lätt få fram information till föräldrar och elever och de kan lika lätt nå oss med sina synpunkter och önskemål. I månadsbrev från rektor och veckobrev från klasser och fritids lämnar vi inte bara praktisk information utan pratar också om våra utvecklingsplaner, pedagogiska strategier och annat som vi tycker det är viktigt att föräldrarna känner till.

Vi gör oss tillgängliga så att föräldrarna kan nå oss för personliga möten, när de behöver prata med oss formellt eller informellt. Vi har en tydlig överenskommelse med föräldrarna att de alltid vänder sig direkt till den det berör i en rak, tydlig och konstruktiv kommunikation.

I regelbundet återkommande undersökningar, främst genom enkäter, kan vi följa hur vårt arbete uppfattas och uppskattas. Eftersom vi får tydlig återkoppling från föräldrar och elever kan vi förändra eller vidareutveckla vår verksamhet när det behövs, eller förklara varför vi väljer att fortsätta att arbeta på ett visst sätt.

Vi hänvisar ofta till vårt kvalitetssystem på Borgen, där nästan allt ligger öppet för de som vill veta hur vi jobbar. Genom att dela med oss och ge alla intresserade inblick i vad vi gör ökar vår trovärdighet och vi drar till oss nya utvecklande idéer.

 

 

 

 

 

Dela: