Till innehåll på sidan

Bromstensskolans förväntansdokument

Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har rätt att ha på skolan. Eftersom skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång har även Stockholms stad höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.

Förväntansdokument

Vårt förväntansdokument syftar till att tydliggöra vilka förväntningar Bromstensskolan har på elever och vårdnadshavare, samt vilka förväntningar ni som elever och vårdnadshavare kan ha på Bromstensskolan. Tillsammans bygger vi den skola där vi alla trivs och utvecklas. Här nedan presenteras innehållet i det förväntansdokument som skickades hem vi läsårsstart 19/20: 

Skolans och vårdnadshavarens gemensamma uppdrag

Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har rätt att ha på skolan. Eftersom skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång har även Stockholms stad höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.

Detta förväntansdokument syftar till att tydliggöra vilka förväntningar Bromstensskolan har på elever och vårdnadshavare, samt vilka förväntningar elever och vårdnadshavare kan ha på Bromstensskolan. Tillsammans bygger vi den skola där vi alla trivs och utvecklas.

De förväntningar som presenteras i detta dokument är till för att hemmet tillsammans med skola och fritids ska skapa goda förutsättningar för barnet i skolan. Skolan har det pedagogiska huvudansvaret för inlärning av kunskaper och färdigheter. Vårdnadshavare ska här vara ett stöd för barnet. Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Vi vill att du som vårdnadshavare läser förväntningarna tillsammans med ditt barn.

Detta dokument kan också hittas på Skolplattformen.

Enligt läroplanen ska varje elev

 • Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för sitt lärande och bidra till en god arbetsmiljö
 • Visa respekt för och ta hänsyn till skolans personal och andra elever, som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljö på skolan
 • Aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på skolan

Vårdnadshavares engagemang har stor betydelse för elevernas skolgång. Att visa intresse för utbildningen, ha positiva förväntningar på elever och förtroende för skolans personal är ett bra sätt att visa att skolan är viktig.

Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt gör att verksamheten kan utvecklas i samarbete, med tillit och ömsesidig respekt för våra olika roller.

Bromstensskolans förväntningar på dig som elev

 • Du förhåller dig till och gör ditt bästa att alltid följa skolans vision
 • Du följer skolans trivsel och ordningsregler
 • Du visar respekt för dina medmänniskor
 • Du gör ditt bästa för att alltid vara en god kamrat och ställer upp när andra behöver hjälp
 • Du kommer i tid och går hem på utsatt tid
 • Du använder ett vårdat språk
 • Du tar hand om vår gemensamma skolmiljö
 • Du deltar aldrig i trakasserier eller annan kränkande behandling
 • Du tar ansvar för skolarbetet och gör alltid ditt bästa
 • Du är ärlig och står för vad du gör

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss på Bromstensskolan

 • Vi har höga förväntningar på våra elever
 • Vi arbetar enligt Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet)
 • Vi arbetar enligt skolans plan mot kränkande behandling
 • Vi ser till elevens individuella behov för att eleven ska få bästa möjliga inlärningssituation
 • Vi arbetar kontinuerligt med att skapa trygghet och stärka eleven socialt
 • Vi bjuder in till utvecklingssamtal en gång per termin där vårdnadshavare får information om elevens kunskaper och utveckling
 • Vi bjuder in till föräldramöten
 • Vi kontaktar hemmet vid behov

Bromstensskolans förväntningar på dig som vårdnadshavare är följande

 • Du hjälper ditt barn att komma i tid till skolan och med rätt utrustning
 • Du hjälper ditt barn att förstå vikten av att sköta sitt skolarbete och intresserar dig för skolan
 • Du tar del av information från skolan via Skolplattformen
 • Du kommer till föräldramöten och utvecklingssamtal. Du förmedlar i god tid eventuella förhinder.
 • Du kontaktar ansvarig personal om du undrar över något gällande ditt barn
 • Du anmäler frånvaro i Skolplattformen varje dag då ditt barn är frånvarande
 • Du söker alltid ledighet hos rektorn genom mentorn och undviker i möjligaste mån att söka ledighet för ditt barn utanför loven
 • Du ser till att kontaktuppgifterna på Skolplattformen alltid är aktuella, så att skolan alltid kan nå någon av vårdnadshavarna.
 • Du meddelar inför lov ditt barns närvaro/frånvaro i tid till respektive fritids. Vid förändring meddelas detta snarast.
 • Du som har ditt barn på fritids lämnar och hämtar ditt barn inom ramen för den föranmälda närvarotiden

På Bromstensskolan har elever och personal tillsammans kommit fram till följande ordningsregler

 • Du går lugnt inomhus och talar tyst i trappor och korridorer
 • Du tar ansvar för studieron på lektionerna och arbetar lugnt och stör inte andra
 • Du är rädd om skolans och dina kamraters egendom
 • Du går ut på rasterna och lämnar aldrig skolans område under skoltid
 • Du använder aldrig mobiltelefon under skol- eller fritidstid
 • Du äter inte godis och tuggummi i skolan
 • Du tar aldrig med dig nötter, mandlar eller jordnötter till skolan p g a allvarlig nötallergi hos en del elever

Om du inte följer våra ordningsregler händer följande

 1. Om du bryter mot reglerna får du en tillsägelse av en vuxen.
 2. Om du trots tillsägelsen bryter mot reglerna eller stör studieron kan pedagogen avvisa dig från pågående lektion eller låta dig stanna kvar efter skoldagens slut (max en timme). Pedagogen kontaktar dina föräldrar.
 3. Pedagogen har rätt att ta ifrån dig saker som stör verksamheten, såsom mobiler, leksaker mm. Du kommer att få tillbaka den efter skoldagens slut. Vid upprepat missbruk omhändertas den och dina föräldrar får hämta den efter skoldagens slut.
 4. Om du fortsätter att bryta mot skolans regler trots tillsägelser kommer din mentor/ansvarig pedagog att ha ett samtal med dig samt kontakta dina föräldrar.
 5. Om tidigare konsekvenser eller åtgärder inte är tillräckliga kommer din mentor kalla dina föräldrar till ett möte. Skolledning fattar beslut på vilka från skolan som ska delta i mötet.
 6. Om behovet kvarstår kallar rektor eller biträdande rektor dig och dina föräldrar till ett möte.
 • Vid allvarlig eller upprepad kränkning av en annan elev görs en anmälan till trygghetsgruppen som kommer att ha samtal med dig samt kontakta dina föräldrar.
 • Vid skadegörelse kontaktas dina föräldrar och du blir ersättningsskyldig.

Utöver våra förväntningar på varandra och skolans ordningsregler har varje årskurs/fritids kommit fram till gemensamma trivselregler. De sitter uppe i klassrummen/fritids.

Dela: