Eleverna i centrum

För oss är det viktigt att eleverna känner delaktighet i sin skola och i undervisningen. Vi arbetar hela tiden för att öka elevernas inflytande och delaktighet i undervisningen. Elevenas inflytande handlar inte bara om rätten att kunna påverka sin skolmiljö, utan är också en viktig del av läroplanen - eleverna ska tränas i att påverka sin skolmiljö.

Klassråd

Varje klass har regelbundna klassråd, där man både diskuterar frågor som rör den egna klassen , men också frågor som gäller hela skolan. Frågor som rör hela skolan skickar klassen till elevrådet.

Elevråd

Vi har två elevråd på skolan, ett för lågstadiet och ett för mellanstadiet, med två repressentanter från varje klass. Det är rektor och biträdande rektor som leder elevråden och man träffas varannan vecka. På elevråden pratar vi om allt som är intressant för eleverna, men vi vuxna försöker också att styra frågorna mot det som är det allra viktigast: Undervisningen och lärande.

Vi pratar om hur det ser ut i de olika klasserna, om hur lärarna undervisar och hur eleverna kan medverka till att göra Bromstensskolan till en fantastisk skola.

Matråd

På Bromstensskolan har vi matråd en gång i månaden, där eleverna medverkar med en representant från varje årskurs tillsammans med lärare och kökschef. Se mer information under Skolans restaurang.

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: